آگاه‌سازی کارکنان شهرستان میاندوآب با آسیب های مواد مخدر

همیاران

جلسه آگاهسازی کارکنان شهرستان میاندوآب با موضوع مواد مخدر با سخنرانی رئیس دادسرای نظامی و فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان میاندوآب در مکان حسینیه کارخانه قند میاندوآب برگزار شد.

مواد مخدر

دسته بندی

برچسب‌ها